Winactie Muziekbeurs 2019

30-01-2019

Wil jij kans maken op een waardebon van 50€ om te spenderen op de 8e muziekbeurs in OC De Kouter in Kortemark op zondag 17 februari 2019?

Neem dan deel aan de winactie op onze Facebook-pagina en waag je kans! 

Hieronder lees je de voorwaarden.

Reglement Facebook-winactie 

VZW Meeuwerock organiseert een wedstrijd om een waardebon ter waarde van 50 euro van Muziekbeurs Kortemark te winnen, om te spenderen op de 8e muziekbeurs Kortemark op zondag 17 februari 2019. 

Artikel 1 - Organisatie 

De wedstrijd wordt georganiseerd door VZW Meeuwerock, met 5, en is toegankelijk via de Facebook-pagina van Muziekbeurs Kortemark op https://www.facebook.com/muziekenplatenbeurs/ van 30 januari 2019 t/m 15 februari 2019. 

Artikel 2 - Periode 

De wedstrijd vindt plaats van 30 januari 2019 t/m 15 februari 2019. 

Artikel 3 - Spelregels 

-  De wedstrijd vindt plaats op Facebook.
- De deelnemer liket het wedstrijdbericht en de Facebook-pagina van Muziekbeurs Kortemark (https://www.facebook.com/muziekenplatenbeurs/). De aanwezigheid op het Facebook-evenement kan worden bevestigd op https://www.facebook.com/events/2008046855902675/
- Op 30 januari zal VZW Meeuwerock op de Facebook-pagina Muziekbeurs Kortemark een wedstrijdbericht posten met de uitleg van de actie.
- Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen.
- Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
- De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het Facebook-account. 
- Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van personen die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd. 

- Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door VZW Meeuwerock worden verwijderd. 

Artikel 4 - Winnaar & prijs 

Er zal 1 wedstrijdwinnaar zijn. Deze winnaar ontvangt een waardebon ter waarde van 50 euro. De winnaar wordt gekozen via de website https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion door VZW Meeuwerock. De winnaar zal worden verwittigd via een publicatie op de Facebook-pagina van Muziekbeurs Kortemark en zal de waardebon per e-mail ontvangen. Deze waardebon kan op de 8e muziekbeurs in Kortemark op 17 februari 2019 worden ingewisseld bij vertoning van de identiteitskaart van de winnaar. 

Artikel 5 - Uitsluiting 

VZW Meeuwerock kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van VZW Meeuwerock.

Artikel 6 - Informatie over de prijs 

De prijs per winnaar bestaat uit een waardebon ter waarde van 50 euro. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien. 

Artikel 7 - Overmacht 

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van VZW Meeuwerock de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt VZW Meeuwerock ontlast van iedere verbintenis. 

Artikel 8 - Wijziging van de wedstrijd 

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 

Artikel 9 - Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die VZW Meeuwerock zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd. 

Artikel 10 - Eventuele klachten 

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van VZW Meeuwerock. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. 

Artikel 11 - Algemeen 

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan VZW Meeuwerock om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen. Disclaimer Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of VZW Meeuwerock op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.


#muziekbeurs #platenbeurs #kortemark #februari #17/02/2019 #winactie #Facebook #likeshare&win